Vejrumbro FRI - Visioner

Visioner


På Vejrumbro Fri er vi stolte af vores historie og vores identitet, som en skole, hvor vi står sammen, hele vejen rundt, om at drive og fortsat udvikle og nytænke en banebrydende skole indenfor de danske friskoler.

Vi har en ambition om fortsat at være med til at sætte høje pædagogiske standarder, og hele tiden være en tryg og god skole, som både er i tråd med tidsånden – og medskaber af den.

Som et led i den forståelse har vi på skolen, i perioden fra sommeren 2012 til foråret 2013, været i gang med en stor visionsproces.


Det vigtigt, at vores fundament og vores pædagogik tager afsæt i skolens værdier. Samtidig er det vigtigt, at alle skolens interessenter har mulighed for, at have indflydelse på i hvilken retning skolen skal udvikle sig.

Visionsprocessen har derfor været bygget op som en levende proces, hvor både forældre, bestyrelse og personale har været involveret i arbejdet.


Vi ser os meget som én samlet organisation, bestående af flere del-elementer. De to største, børnehaven og skolen, danner det grundlæggende, både for det øvrige i VF samt det grundlæggende i vores børns tilværelse, den nuværende og fremover, hvorfor det er vigtigt og næsten unikt, at det kan lade sig gøre, som det rent faktisk gør.

I det følgende ligger produktet fra visionsprocessen. Her vil det være muligt at læse ordlyden af den enkelte vision – samt hvordan visionen afspejler sig i børnenes hverdag på skolen.

Formuleringerne er blevet til via et stort arbejde i 9 undergrupper med hver deres tilgang til processen. For os er mangfoldighed en kvalitet, og det vil også afspejle sig i, at der er forskel på hvordan den enkelte vision præsenterer sig selv.


Vi vil sikre vores børns skolegang i et trygt miljø med en tæt kontakt mellem hjem og skole. Alle kender hinanden og føler medansvar for helheden.

Vi vil bevare børnenes nysgerrighed og mod på livet gennem hele skoletiden, så vi kan sende nogle glade og engagerede børn ud fra skolen til voksenlivet.


Engagement, ansvarsbevidsthed og handlekraft er værdier, som der i fremtiden vil være efterspørgsel efter, ved siden af den faglige viden og de færdigheder på en lang række områder, som vi ønsker vore børn skal tilegne sig.


Vi synes, det er vigtigt, at bevidstgøre børnene om deres historiske og kulturelle baggrund – og om deres medansvar for nutidens og fremtidens samfund, samt for den natur, vi er en del af. Vi holder gamle traditioner i hævd – og skaber vore egne nye.


Dagligdagen

I en del af undervisningen arbejdes der på tværs af de traditionelle klasser, så børn fra flere årgange er på samme hold. Det gør vi, fordi vi mener at det virker udviklende for både de større og de mindre børn, og for deres accept af egne og andres forskellige evner. Hver dag starter hele skolen med fælles morgensang. Vi snakker om stort og småt og følger naturens gang – alle kan bidrage med, hvad de har på hjerte.


Børnene arbejder ofte med emner, der omfatter flere traditionelle "fag", og timernes længde kan rette sig efter, hvad der foregår i dem.


Sang og musik samt kreativt og praktisk arbejde indgår som en naturlig del af undervisningen, og lærerens mundtlige fortælling er et vigtigt led. Undervisningen omfatter iøvrigt tilsvarende fagkredse som i den offentlige skole.

Undervisningsformerne veksler meget. Skolen er veludstyret med tidssvarende undervisningsmidler – bl.a. IT. Der holdes meget nær kontakt mellem hjem og skole. Vi tager på ekskursioner og ture, og ligeledes på lejrskole.Forældrenes skole

Vejrumbro Fri er familiens skole – med de pligter, rettigheder og fornøjelser det indebærer! Skolen er præget af et tæt samarbejde mellem forældre og lærere. Det betyder, at børnene kan udvikle sig i en tryg atmosfære præget af lærernes og forældrenes fælles ansvar for deres udvikling.


Forældrene tager aktivt del i skolens liv. De deltager i arbejdet med at vedligeholde og udbygge skolen. Og de deltager i forældremøder og i de forskellige arrangementer, der finder sted for børn og voksne. Der er altid "åbent hus" i skoletiden, og forældrene kan frit komme og deltage så meget, de har lyst til og mulighed for.En skole for alle

Vejrumbro Fri er åben for alle børn. Skolen fungerer under den danske friskolelov, og dens økonomiske drift er baseret på rammetilskud fra staten – resten af udgifterne dækkes via skolepenge fra forældrene. Der kan søges statstilskud til nedsættelse af skolepengene.


Skolen opfylder lovgivningens krav om en undervisning, der står mål med den offentlige skoles. Efter endt skolegang har eleverne samme muligheder som det øvrige skolevæsens elever. Nogle fortsætter i de kommunale overbygninger, andre vælger at tage på efterskole.


Vejrumbro Fri er en selvejende institution, hvis højeste myndighed er skolekredsens årlige generalforsamling. Skolekredsen består af forældre og andre interesserede. De vælger skolens bestyrelse, hvis flertal skal være forældre.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen og træffer beslutninger om skolens drift, ansætter lærere osv. Yderligere oplysninger vil kunne fås hos skolens leder. Man er også velkommen til at aftale et uforpligtende besøg på skolen.